04.3628.5051
T2 - T7 8h00-17h30

0982.464.388
Hỗ trợ 24/7

Màn chiếu Fix-Frame
Màn chiếu Fix Frame 100"

7.900.000₫ 8.300.000₫

Màn chiếu Fix Frame 120"

11.500.000₫ 12.600.000₫